www.paramentesitoberles.hu oldal látogatóinak adatai védelméről

Adatvédelmi tájékoztató

Az oldal üzemeltetője (Szolgáltató) ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja, a Honlap felhasználói által leadott megrendelések teljesítése, számla kiállítása, ill. a Felhasználóval való kapcsolattartás a megrendelés sikeres lebonyolításának biztosításához, az esetleges kiszállítás/kiszállíttatás sikeres lebonyolításának biztosításához.

Kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám

Nem készítünk kép- vagy hangfelvételt ügyfeleinkről.

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja:

A Honlapon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amelyet adatai megadásakor bocsát rendelkezésre. A személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást az érintettek a személyes adatok megadásával egy időben adják, mely hozzájárulással egyben elfogadják az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat is. A Honlapon megadott, illetve a látogatás során rögzített személyes adatok kezelője a Szolgáltató. A Szolgáltató a Nyilatkozatban foglaltak alkalmazása során valamennyi hatályos Magyarországon érvényes jogszabály adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartását vállalja.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok:

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog,
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonásának joga,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • adathordozhatósághoz való jog,
 • a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni.

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot.

Hatályos törvények, jogorvoslati lehetőségek:

Az adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:

 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény.
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló (Info tv.) 2011. évi CXII. törvény
 • A 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet - General Data Protection Regulation (GDPR).

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy a személyes adatok nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően lettek kezelve, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., web: www.naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html).

Műszaki háttér:

Az Internetes szolgáltatás során a Szolgáltató gondoskodik arról, hogy az általa kezelt adatok és személyes adatok az arra jogosulatlan harmadik személy számára ne legyenek hozzáférhetőek kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el.

A szervert biztosító szolgáltató Rackhost.hu

A megrendeléssel összefüggésben más személyes adatainak megadása esetén az ilyen személyes adatokat továbbító személyt terheli a felelősség az adatkezeléshez (ideértve az adattovábbítást, és a Szolgáltató által a személyes adatokkal végzett adatkezelési műveleteket is) szükséges hozzájárulás beszerzéséért, és a jogszerű adatkezeléshez szükséges tájékoztatás megadásáért. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a mások személyes adataival való visszaélés jogellenes.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a rendszert érő bármilyen támadásból, jogosulatlan behatolásból származó adatbázis-sérülésért, adatlopásért vagy egyéb kárért semmilyen felelősséget nem áll módjában vállalni.

Az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezésekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen, peren kívül megegyezni nem tudnak, a jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik. A Szolgáltató jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket - a vonatkozó jogszabályok keretein belül - bármikor módosíthatja, mely módosításokat Felhasználó a Honlap megnyitásával tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Amennyiben az Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban bármely kérdése vagy észrevétele merül fel, kérjük, írjon nekünk info@paramentesitoberles.hu e-mail címre.